Indsigter

2. Halvår 2017

Vi afdækker, hvordan borgerne oplever deres måltider i dag, og hvad de synes fungerer godt og mindre godt ved madservice, samt hvilke ønsker, de kunne have til fremtiden. Hvor det er relevant vil borgernes pårørende også blive inddraget. Dette foregår primært ved observationsstudier og individuelle interviews.

Fokusgruppeinterview vil blive anvendt til at hente indsigter fra medarbejderne, der er ude hos borgere (fx SOSU-assistenter og -hjælpere, samt diætister), samt fra køkkenpersonalet der udvikler og tilbereder maden. Ligeledes vil relevante personer fra Sygehus Lillebælt blive inddraget i forhold til viden om ernæringsoplysninger ved udskrivelse fra sygehuset.

I februar 2018 offentliggøres en indsigtsrapport der opsummerer projektets hoved-indsigter.

Idé til koncept

1. Halvår 2018

Idégenererings workshop

Borgere i målgruppen inviteres sammen med pårørende, kommunale medarbejdere og køkkenpersonale fra Elbo-køkkenet til idégenereringsworkshop, hvor Public Intelligence, ved hjælp af strukturerede innovationsprocesser, vil få deltagerne til i fællesskab at komme med gode idéer til løsningsforslag. Workshoppen vil munde ud i en prioritering og udvælgelse af løsningsforslag.

Iterativ udvikling og tilpasning af prototyper

Elbo-køkkenet, UCL og Public Intelligence vil på baggrund af de valgte løsningsforslag i fællesskab udvikle prototyper. Prototyper kan f.eks. være udvikling af konkrete madretter, et koncept for en måltidskasse eller noget helt tredje afhængig af de identificerede behov og de udviklede idéer. De udviklede prototyper afprøves i planlagte afprøvningsseancer, der afholdes for både borgere, pårørende og medarbejdere i Måltidsakademiet i Odense. Det vil være en iterativ proces, hvor prototyperne tilpasses på baggrund af hver afprøvning inden de testes i ny runde i Måltidsakademiet.

I august 2018 offentliggøres en konceptrapport der beskriver de udviklede koncepter og prototyper, som skal afprøves i efteråret 2018 og foråret 2019.

Real Life Test

2. halvår 2018 – 1. halvår 2019

Vi prøver de nye koncepter af i lille skala, og måler på hvilke resultater de skaber.

Implementeringsparat

1. Halvår 2019 – 1. Halvår 2020

En ting er test, en anden er implementering. Når man skal implementere en ny teknologi eller et nyt koncept i en kommune, så støder man på virkeligheden i praksis. En virkelighed, der er præget af travlhed, normer og indgroede kulturer, hvorfor der oftest ikke er overskud og måske heller ikke vilje til at gøre tingene på nye måder. Derfor er det vigtigt at beskrive, hvordan man ønsker at implementere en given forandring, og efterfølgende teste planen af i virkelighed.

En skalerbar implementeringsplan vil gøre, at projektets resultater efterfølgende kan give direkte viden og værdi til andre kommuner, så de kan gå i gang med at forbedre deres madservice på lignende vis.

Analyse af data og tilretning af koncept

Data fra Real Life testene vil blive samlet og analyseret, og på den baggrund vil koncepterne blive tilrettet, således alle erfaringerne fra test i borgernes hjem er medtaget i det koncept, der skal testes i større skala.

Iterativ udvikling og tilpasning af implementeringsplan

Processen vil foregå i iterationer, hvor vi på baggrund af testdata beskriver en implementeringsplan, som så testes af i en større gruppe i en af projektets kommuner. Vi skal teste i så stor skala, så vi får afprøvet implementeringen, men samtidig ikke større end vi kan nå at rette til undervejs. Undervejs og efterfølgende bliver implementeringsplanen valideret i de andre projektkommuner samt yderligere minimum en anden kommune, som skal validere, hvad der skal til for, at samme implementering kan lykkes i deres kommune. Herefter tilrettes implementeringsplanen og den bliver igen valideret hos de medvirkende kommuner.

Ved projektets afslutning i sommeren 2020 offentliggøres en skalerbar implementeringsplan, som frit kan anvendes af landets kommuner.